Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1-Algemeen

1. Deze algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Ri Jos, hierna te noemen “Ri Jos”, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “wederpartij”.

2. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulke uitdrukkelijk schriftelijkis over eengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

4. Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

Artikel 2 – Tot standkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst gelden de prijzen en specificaties.Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Ri Jos niet.

2. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde persoon.

3. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Ri Jos is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Ri Jos dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van Ri Jos als bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst.

4. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Ri Jos aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

5. Ri Jos is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel 3 - Prijzen

1. Alle prijzen luiden in Euro’s en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Ri Jos daaronder begrepen, en bij wijzigingen van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen, is Ri Jos gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen over eenkomstig vorenbedoelde stijging. De wederpartij is hieraan te allen tijde gebonden, tenzij de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten en indien en voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden. De wederpartij heeft deze mogelijkheid niet indien de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

4. Prijzen zijn berekend voor de levering af de vestigingsplaats van Ri Jos. Bij levering elders opverzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

5. Voor bestellingen beneden een bedrag van € 22,50 excl. BTW. Wordt door Ri Jos € 3,50 aan behandelings- en administratie- kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 - Levering

1. Levering geschiedt vanaf de vestigingsplaats van Ri Jos tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij is meegedeeld dat de verkochte zaak voor levering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Ri Jos voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald, is Ri Jos gerechtigd om bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

3. Levering anders dan af vestigingsplaats Ri Jos geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij onder rembours. De levering geschiedt per post of per bode. Ri Jos mag het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan Ri Jos een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

4. Het risico van het door Ri Jos ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Ri Jos bij de wederpartij.

Artikel 5 - Levertijden

1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is ten alle tijden toegestaan.

2. Ri Jos heeft het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

3. Indien geen datum van levering is overeengekomen zal Ri Jos de wederpartij tijdig van te voren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Ri Jos behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken voor, totdat zijn vorderingen terzake alle door Ri Jos aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken geheel door de wederpartij zijn voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Ri Jos blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.

2. De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigen domsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen noch in gebruik te geven, een pandrecht of stilpandrecht op te vestigen, tenzij dit geschiedt ten behoeve en op initiatief van Ri Jos.

3. Indien Ri Jos het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de te leveren zaken terzake alle vorderingen welke Ri Jos op de wederpartij heeft, een en ander op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader is vereist.

4. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Ri Jos ten behoeve van Ri Jos alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Ri Jos te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

5. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Ri Jos ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door Ri Jos aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

6. Alle kosten en schade, waaronder de kosten terzake de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

7. De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van Ri Jos een boete voor iedere handeling die onder een aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan twee maal het factuurbedrag met een minimum van € 226,- per handeling.

Artikel 7 – Betaling

1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op een door Ri Jos aangegeven rekeningnummer en in een door Ri Jos aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Kosten van overboeking zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

2. Ri Jos is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.

3. Ri Jos is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft Ri Jos het recht vanaf de vervaldag een rente van 1,5 % per maand in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. De berekeningswijze is overeenkomstig de wettelijke rente.

5. Alle op de invordering vallende kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade.

6. Ri Jos is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, indien het oordeel van Ri Jos de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Ri Jos het recht de overeenkomst buiten gerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 – Retentierecht

1. Ri Jos kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de wederpartij onder zich heeft, zolang door Ri Jos geleverde zaken of diensten niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Ri Jos verschuldigd is of zal zijn.

2. Door zaken in de macht van Ri Jos te (doen) laten brengen, vestigt de wederpartij daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan Ri Jos, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uithoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat Ri Jos als pandhouder evengenoemd vuist pand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registeren.

Artikel 9 - Te vervangen onderdelen

1. De te vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom van Ri Jos, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 10 - Stallingkosten

1. Indien de wederpartij binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de reparatieopdracht de zaak dan wel auto niet heeft afgehaald, kan Ri Jos stallingkosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldende tarief.

Artikel 11. – Niet-Toerekenbare tekortkoming

1. Indien Ri Jos door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Ri Jos gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel (gedeeltelijk) te ontbinden en kan hij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade,daaronder begrepen gevolg schade, of interessen doen gelden.

2. Indien Ri Jos bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Ri Jos gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

3. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie van vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Ri Jos afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Ri Jos zijn ingeschakeld.

Artikel 12 - Retourzendingen

1. De wederpartij verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Ri Jos bestelde producten en/of zaken worden door Ri Jos na levering niet retour genomen.

2. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, dienen deze binnen 8 dagen franco te worden ontvangen en is Ri Jos gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd het recht van Ri Jos op nakoming en verdere vergoeding van de schade.

Artikel 13 - Reclame

1. Reclames terzake van door Ri Jos geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij Ri Jos te worden ingediend op straffe van verval van afspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het verrichten van de dienst.

2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Ri Jos geleverde zaken is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.

3. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het onbetwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

4. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen ten zij te voren schriftelijk door Ri Jos geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in originele onbeschadigde verpakking.

Artikel 14 - Garantie

1. Voor door Ri Jos geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het garantiebewijs van die fabrikant. Ri Jos kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Ri Jos na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

2. Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen per brief na ontvangst van de zaken c.q. na uitvoering van de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van Ri Jos te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens Ri Jos kan doen gelden, tenzij Ri Jos de klacht alsnog als geaccepteerd wenst te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.

3. Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Ri Jos geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op een door Ri Jos geleverde zaken, dan is Ri Jos slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.

4. Terzake van de levering van de versnellingsbakken, ruilmotoren en/of complete revisie van een motor gelden de navolgende garantie bepalingen:

a. Garantie wordt door Ri Jos aan de wederpartij verleend voor een gebruik van maximaal 5000 km of 3 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km direct ingaande na de datum van aflevering van de motor of versnellingsbak indien die door de wederpartij zelf wordt ingebouwd, dan wel van het motorisch bedrijfsklare voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders is overeengekomen.

b. De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgende. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland worden gevraagd.

c. Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken omvat de garantie het herstellen van defecten, die zich tijdens de garantie periode openbaren, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde onder f.

d. Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren en versnellingsbakken omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van terzake bijgeleverde onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met inachtneming van het bepaalde onder

f. Voor zover het compleet gereviseerde motor en/versnellingsbakken betreft, zijn van de garantie uitgesloten niet door Ri Jos bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen en krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door Ri Jos onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming en/of breuk van het bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken, cilinderkoppen en krukassen.

e. De kosten van reparatie, vervanging en opnieuw uitvoeren van bewerkingen, als genoemd onder c en d, zijn geheel voor rekening van Ri Jos, tot een maximum gedurende de gehele garantieperiode van het door Ri Jos gefactureerde bedrag. Deze voor rekening van Ri Jos komende kosten zullen ook niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk uit- en inbouwen van de motor en nevenkosten zoals bijv. afsleepkosten, kosten van een huurauto e.d.

f. Ontstane defecten die het gevolg zijn van op zet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie- , onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouw/aansluiting door dewederpartij en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn van defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers, dan wel waarvan de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond, zijn uitgesloten van garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie terzake van defecten die ontstaan zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door Ri Jos gecontroleerde appendages, alsmede terzake defecten en schades, die ontstaan door deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die LPG-Gas als brandstof hebben.

g. Wederpartij dient zich voor behandeling van garantie gevallen, steeds terstond en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan de wederpartij meent dat dit onder de garantiebepaling en valt, te wenden tot Ri Jos en is niet zonder schriftelijke toestemming van Ri Jos gerechtigd de motor en/of versnellingsbak elders te laten herstellen, een en straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens Ri Jos op basis van deze voorwaarden.

h. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en/of gereviseerde en strekt zich derhalve niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken -al dan niet van derden - ten gevolge van gebreken aan en/of defect raken van de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan of het vergoeden van welke verdere kosten dan ook die hieruit voor de wederpartij mochten ontstaan, derhalve is uitdrukkelijk uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/ of derden zouden kunnen leiden terzake een defect aan de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan.

i. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet c.q. heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond dat het feit dat Ri Jos haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.

j. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. als mede gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 15 - Zekerheid en ontbinding

1. Ri Jos is gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Ri Jos op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en is Ri Jos gerechtigd naast opschorting van onze verplichtingen ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Ri Jos is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen of zaken van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

2. Ri Jos is eveneens niet aansprakelijk in de hier boven bedoelde zin handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dier personen.

3. Indien Ri Jos op basis van hem op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht of ontbindingsrecht , terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Ri Jos niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan .

4. In die gevallen waarin Ri Jos aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in een voorkomende geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ri Jos wordt uitgekeerd dan wel tot, indien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto factuurwaarde of een deel daarvan van de geleverde zaken en/of verrichte diensten.

5. De wederpartij vrijwaart Ri Jos tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Artikel 17 - Conversie

1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Ri Jos en de wederpartij zijn gehouden bepalinge n welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.

3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats van de vestiging van Ri Jos zal gelden.

4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 19 - Geschillen

1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Velddriel, onverminderd het recht van Ri Jos om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 20 - Beperkte toepassing particulieren

1. Artikel 19 is niet van toepassing en het verbod op verrekening is uitgesloten, indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.

2. Indien de wederpartij voldoet aan de omschrijving in lid 1 van dit artikel, danwordt hem in geval van verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn de mogelijkheid van ontbinding verschaft.
Contact
Heeft u vragen? Bel of mail gerust! Wij horen het graag.